آمار بازدیدکنندگان

1
23
212829

بخشنامه 9 گانه نظام وظيفه

بخشنامه نه گانه نظام وظیفه

موضوع بخش نامه : تحويل اصل مدارك تحصيلي دانشجويان پسر

عطف به بخش نامه9 گانه نظام وظيفه به شماره 57264/5/41 مورخ 4/9/82 به استحضار مي رساند دانشجويان پسري كه جهت دريافت گواهينامه موقت مراجعه مي كنند با توجه به داشتن شرايط ذيل مي توانند اقدام فرمايند.

  1. دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت
  2. دارندگان كارت معافيت دائم
  3. گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني براستخدام درنيروهاي مذكور.
  4. گواهي صادره ازنيروي نظامي و انتظامي مبني براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه
  5. . گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت دروزارت بهداشت آموزش و پرورش سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمائي
  6. برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت درمدت اعتبارآن
  7. كارت معافيت موقت درمدت اعتبار
  8. گواهي صادره از سوي سازمان وظيفه عمومي و معاونتهاي وظيفه استانهاي كشور .

سيستم الكترونيكي دانشنامه

مراحل صدور دانشنامه

فرآيند ها و گردش كار

قوانين و مقررات