آمار بازدیدکنندگان

1
16
221000

فرآيند صدور دانشنامه

فرآيند صدور دانشنامه:

فرآيند صدور دانشنامه به صورت غير حضوري و تنها از طريق ارسال پستي مدارك به نشاني اراك ميدان شهيد شريعتي، كدپستي 3815688138، دانشگاه اراك، اداره دانش آموختگان صورت مي پذيرد.

با توجه به كثرت پرونده هاي در حال بررسي مدت زمان صدور و ارسال دانشنامه حداقل سه ماه مي باشد. شرايط و مدارك مورد نياز جهت صدور دانشنامه به شرح زير مي باشد:

 

الف) مدارك عمومي:

1- اصل گواهي موقت پايان تحصيلات.

2- تصوير تمامي صفحات شناسنامه.

3- تصوير كارت ملي.

4- دو قطعه عكس 4*3 جديد با زمينه سفيد، بدون روتوش، تمام رخ كه مشخصات سجلي در آن پشت نويسي شده باشد.(رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي مي باشد).

5- تصوير مدارك لازم براي تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمومي آقايان بر اساس ماده 20 دستورالعمل جامع آموزش رايگان.(شايان ذكر است با توجه به ابطال كارت هاي پايان خدمت و معافيت قديمي، ارائه كارت هوشمند نظام وظيفه حسب مورد ضروري مي باشد).

6- تكميل دقيق و كامل فرم درخواست صدور دانشنامه. «از اينجا دريافت نماييد».

7- ارسال فيش بانكي به  مبلغ  360/000ريال به حساب شماره 1443092990 عهده بانك تجارت به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اراك بابت هزينه صدور و ارسال پستي دانشنامه (با شناسه واريز 1155 1111 1111).

8- تصفيه حساب كليه وام هاي دريافتي از اداره رفاه و اخذ برگه تصفيه حساب از صندوق رفاه دانشجويي.

 

 

 

ب) مدارك اختصاصي(مختص دانشجويان روزانه، تعهد دبيري و بورسيه):

دانشجويان روزانه، تعهد دبيري و بورسيه، علاوه بر موارد اشاره شده در بند الف، مي بايست قبل از ارسال مدارك خود، به سامانه جامع خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان به نشاني http://portal.saorg.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق راهنماي استفاده از سامانه، اقدام به ثبت نام نموده و پس از دريافت شماره پيگيري دوم اقدام به ارسال پستي مدارك خود نمايند.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در سامانه به شرح زير مي باشد:

1- تصوير گواهي موقت پايان تحصيلات.

2- تصوير تمامي صفحات شناسنامه.

3- تصوير كارت ملي.

4- تصوير مدارك مربوط به نظام وظيفه آقايان(بر اساس ماده 20 دستور العمل جامع آموزش رايگان).

5- اطلاعات ريز نمرات و ترم هاي تحصيلي. دانش آموختگان محترم جهت دريافت ريز نمرات با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه اراك به نشاني https://golestan.araku.ac.ir مي توانند با ورود شماره دانشجويي به عنوان نام كاربري و كدملي به عنوان گذر واژه اقدام به دريافت ريز نمرات خود (گزارش 1000) نمايند. در صورت بروز مشكل در ورود به سامانه گلستان دانشگاه اراك با مسئول آموزش دانشكده مربوط تماس حاصل نماييد.

6- تصوير مدارك لازم جهت لغو تعهد آموزش رايگان با استفاده از يكي از روش هاي زير:

6-1- گواهي اشتغال به كار و حكم كارگزيني با قيد تاريخ شروع  و پايان كار(مخصوص دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي). براي دانش آموختگان محترم تعهد دبيري ارائه نامه لغو تعهد اداره كل آموزش و پرورش استان ها و فرم 502 الزامي مي باشد.

6-2- كارنامه پرداخت بيمه از سازمان تأمين اجتماعي ممهور به مهر زنده شعب سازمان تأمين اجتماعي(مخصوص بخش خصوصي).

6-3- حكم بازنشستگي از دستگاه هاي دولتي، سازمان تأمين اجتماعي و يا ساير صندوق هاي بازنشستگي.

6-4- گواهي اداره كل كار و رفاه اجتماعي استان ها مبني بر عدم امكان كاريابي پس از فراغت از تحصيل.

6-5- پرداخت هزينه آموزش رايگان.

 

 

شايان ذكر است انجام تمامي مراحل لغو تعهد آموزش رايگان از طريق سامانه جامع خدمات آموزشي سازمان امور دانشجويان صورت مي پذيرد. لازم است عزيزان پس از دريافت كد رهگيري دوم مدارك اشاره شده در قسمت الف را به همراه  اصل مدارك اشاره شده در بند 6 قسمت ب به نشاني دانشگاه ارسال نمايند.

سيستم الكترونيكي دانشنامه

مراحل صدور دانشنامه

فرآيند ها و گردش كار

قوانين و مقررات